C# program to use the loops and control statements
Program.cs
Console.WriteLine("———————————————————————————————————————————");
Console.WriteLine("Program to use the control statements");
Console.WriteLine("———————————————————————————————————————————");
int i = 0;
do
{
  i++;
  if (i == 9)
  {
    break;
  }
  if(i == 6)
  {
    continue;
  }
  Console.WriteLine(i); 
} while(i <= 10);
goto Execute;
Execute:
Console.WriteLine("Executed goto statement");
Console.WriteLine("———————————————————————————————————————————");
Output
kodingwindow@kw:~/csharp$ dotnet run
———————————————————————————————————————————
Program to use the control statements
———————————————————————————————————————————
1
2
3
4
5
7
8
Executed goto statement
———————————————————————————————————————————
kodingwindow@kw:~/csharp$ 
Advertisement