Python program to print the ASCII values
kw.py
print("________________________________________")
print("Program to print the ASCII values")
print("________________________________________")
for ascii in range(32,100):
    c = chr(ascii)
    print(ascii,c,end=" | ")
print("\n________________________________________")
Output
kodingwindow@kw:~$ python3 kw.py
________________________________________
Program to print the ASCII values
________________________________________
32   | 33 ! | 34 " | 35 # | 36 $ | 37 % | 
38 & | 39 ' | 40 ( | 41 ) | 42 * | 43 + | 
44 , | 45 - | 46 . | 47 / | 48 0 | 49 1 | 
50 2 | 51 3 | 52 4 | 53 5 | 54 6 | 55 7 | 
56 8 | 57 9 | 58 : | 59 ; | 60 < | 61 = | 
62 > | 63 ? | 64 @ | 65 A | 66 B | 67 C | 
68 D | 69 E | 70 F | 71 G | 72 H | 73 I | 
74 J | 75 K | 76 L | 77 M | 78 N | 79 O | 
80 P | 81 Q | 82 R | 83 S | 84 T | 85 U | 
86 V | 87 W | 88 X | 89 Y | 90 Z | 91 [ | 
92 \ | 93 ] | 94 ^ | 95 _ | 96 ` | 97 a | 
98 b | 99 c | 
________________________________________
Advertisement